แบบจำลองว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจในตลาดแรงงานของซามูแอล โบลส์: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่

ชื่อบทความ: แบบจำลองว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจในตลาดแรงงานของซามูแอล โบลส์: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่

ผู้เขียน: ปกป้อง จันวิทย์

ตีพิมพ์: บทหนึ่งใน ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ). 2552. เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ openbooks.

รายละเอียด: บทความนี้นำเสนอครั้งแรกในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภายหลังตีพิมพ์ใน รัฐศาสตร์สาร 30 ปี เล่ม 4 (2552) หน้า 392-426.

 

Download (PDF, 391KB)

Print Friendly