ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ชื่อหนังสือ: ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้เขียน: อภิชาต สถิตนิรามัย  ธร ปีติดล  วัชรฤทัย บุญธินันท์  เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  จันจิรา สมบัติพูนศิริ  สมชาย ปรีชาศิลปกุล  นิฐิณี ทองแท้

บรรณาธิการ: ประจักษ์ ก้องกีรติ  ปกป้อง จันวิทย์

ชวนอ่าน:

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความ 6 ชิ้น จากนักวิชาการรุ่นใหม่หลากสาขาวิชา 7 ท่านที่ถูกเชื้อเชิญให้มาศึกษาแง่มุมความคิดและผลงานของป๋วยใน 6 มิติที่ป๋วยได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การศึกษา สิทธิมนุษยชน สันติวิธี และประชาธิปไตย จุดมุ่งหมายที่ต้องการมิใช่รวมบทความงานเขียนที่สรรเสริญเยินยอบุรุษที่ชื่อป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งย่อมมิใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาเป็นแน่แท้ แต่หากคือการรวมบทความที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเจาะลึกจริงจังถึงเนื้อหาความคิด มรดกตกทอด และความเชื่อมโยงถึงสิ่งที่ป๋วยได้ทำไว้ในอดีตกับสังคมไทยในปัจจุบัน

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2559

หน้า: 256 หน้า

Download (PDF, 5.16MB)

Print Friendly