ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1-10 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเนื่องในวาระรำลึก 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคคลผู้สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ เพื่อแสดงปาฐกถาต่อสาธารณะในหัวข้อที่สะท้อนถึงความคิด ชีวิต และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย

การแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวมบทปาฐกถาทั้งหมดมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มต่อไป

 

กำหนดการ

ครั้งที่ 1  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”

โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย”

โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.

ครั้งที่ 3  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ”

โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ครั้งที่ 4  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ”

โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5  วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?”

โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร  ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง”

โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครั้งที่ 7  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์”

โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี  บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ครั้งที่ 8  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ครั้งที่ 9  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”

โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 10  วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หัวข้อ “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”

โดย อ.จอน อึ๊งภากรณ์  ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

Print Friendly