แถลงการณ์ที่ไม่ได้ใช้

เขียน: 23 พฤษภาคม 2557

แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร ร่างไว้แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ เสียดายเลยขอบันทึกไว้หน่อย ผมคิดเห็นแบบที่เขียนไว้นี่แหละ

……..

แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

พวกเรา ….. ตามรายนามด้านล่างนี้ ขอคัดค้านการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากเป็นการกระทำที่ทำลายระบอบและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ละเมิดหลักนิติธรรม และบั่นทอนโอกาสในการปฏิรูปประเทศไทย

การแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วยวิถีทางนอกระบบย่อมไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนและล้วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง กลับจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น ทวีความขัดแย้งให้หนักหน่วงขึ้นในระยะยาว จนอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมของสังคมในอนาคต

เราเชื่อว่า การแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศไทยต้องเกิดขึ้นภายใต้วิถีทางประชาธิปไตย ผ่านสถาบันและกลไกที่เป็นประชาธิปไตยและมีความชอบธรรมทางการเมือง โดยประชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุด เคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย เคารพความหลากหลายทางความคิด ที่สำคัญ ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางการเมือง

เราขอเรียกร้องให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการร่วมตรวจสอบผู้มีอำนาจของประชาชนและนักวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคณะรัฐประหาร และขอให้ยุติการแทรกแซงการทำหน้าที่อย่างเสรีของสื่อสารมวลชนโดยทันที

………

Print Friendly