แวดวงทำงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปกป้องเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2559 โดยสอนวิชาด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง และเศรษฐศาสตร์สถาบันเป็นหลัก และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี 2554 นอกจากนั้น ปกป้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ และผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่

เว็บไซต์: http://www.econ.tu.ac.th/

…..

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ทีดีอาร์ไอ เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2527 ในรูปของมูลนิธิ มุ่งสร้างองค์ความรู้หลายด้านโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  นอกจากนั้น ยังมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้เชิงนโยบายสาธารณะสู่สังคมวงกว้างผ่านเว็บไซต์ การจัดเสวนาสาธารณะ และสื่อสิ่งพิมพ์

ปกป้องมีส่วนร่วมในการทำวิจัยกับฝ่าย STD ของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ มาตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยของฝ่าย STD โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย (ThaiLawWatch) และร่วมโครงการวิจัยด้านการปฏิรูประบบการศึกษาไทย เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้

ในช่วงปี 2554-2557 ปกป้องดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบัน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และออกแบบระบบการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของทีดีอาร์ไอยุคใหม่

ปัจจุบัน ปกป้องเป็นกรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

เว็บไซต์: http://tdri.or.th/

…..

บริษัท The 101 percent

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ปกป้อง จันวิทย์ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) โตมร ศุขปรีชา สมคิด พุทธศรี และภัทชา ด้วงกลัด กลุ่มคนผู้หลงรักใน ‘ความรู้’ ทั้งรักในการสร้างความรู้ จัดการความรู้ และสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

บริษัทดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ ‘ความรู้’ หลากสาขาในหลายรูปแบบ ในหลายองค์กรหรือในสังคม ถูกนำมาจัดการและเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงผู้คนวงกว้าง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ติดตรึงใจ และเข้าใจง่าย แต่ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและความถูกต้องทางวิชาการ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่จำกัดรูปแบบ อาทิเช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เว็บไซต์ สื่อสังคม อินโฟกราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

Team 101% มุ่งมั่น ‘เกินร้อย’ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้

ในด้านหนึ่ง สังคมไทยมีความรู้ที่ถูกวางทิ้งไว้อยู่บนหิ้งมากมาย ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ผู้คนกลับยังรู้สึกโหยหาและกระหายความรู้  Team 101% ตั้งปณิธานที่จะช่วยลดช่องว่างดังกล่าว ผ่านการหยิบความรู้ลงจากหิ้ง นำความรู้มาปรุงรสให้อร่อย มีเสน่ห์ชวนลิ้มลอง แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพอาหารสมองอย่างครบถ้วน และสื่อสารความรู้รูปแบบใหม่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ติดตรึงใจ และเข้าใจง่าย คล้ายการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน ‘รหัส 101’ ที่แฝงด้วยความสนุกสนาน เปิดมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจ

เว็บไซต์: http://the101percent.com/

…..

สำนักพิมพ์ openworlds “Distilling global insights”

สำนักพิมพ์ openworlds ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยมี ปกป้อง จันวิทย์ สฤณี อาชวานันทกุล ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล แอลสิทธิ์ เวอร์การา พลอยแสง เอกญาติ และกฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดย ปกป้อง ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ ในช่วงปี 2553-2556 และเป็นหนึ่งในคณะบรรณาธิการอำนวยการในปัจจุบัน

สำนักพิมพ์ openworlds หวังร่วมเปิดโลกการอ่านไทยผ่านการแปลหนังสือดีมีคุณภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะหนังสือแนวเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์อ่านสนุก และปัญญาความรู้หลากสาขา ผลงานที่สำคัญของสำนักพิมพ์ ได้แก่ หนังสือชุด ความรู้ฉบับพกพา (Very Short Introductions Series) ของ Oxford University Press หนังสือ ความยุติธรรม (Justice) ของไมเคิล แซนเดล และหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

สำนักพิมพ์ openworlds ยุติบทบาทลงในช่วงสิ้นปี 2560

เว็บไซต์: http://openworlds.in.th/

…..

สำนักข่าวออนไลน์ Thaipublica

สำนักข่าวออนไลน์ Thaipublica ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2554 เพื่อนำเสนอข่าวสืบสวนสอบสวน เน้นประเด็นตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ ความโปร่งใสภาคเอกชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thaipublica มุ่งหวังที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งพื้นที่ในการนำเสนอข่าวและแลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน และเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยเชื่อมั่นในพลังของสื่อใหม่ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่และเครื่องมือจะช่วยดำรงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ก้าวข้ามข้อจำกัดของสื่อกระแสหลัก และสร้างความแตกต่างให้กับสำนักข่าวไทยพับลิก้า ทั้งในแง่ของการนำเสนอข่าวเชิงลึก และการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย

คณะบรรณาธิการ Thaipublica ประกอบด้วย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บุญลาภ ภูสุวรรณ ปกป้อง จันวิทย์ สฤณี อาชวานันทกุล และสนิทสุดา เอกชัย

เว็บไซต์: http://thaipublica.org/

…..

โรงเรียนไท

โรงเรียนไท เป็นชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘ชีวิต’ ของผู้คน สังคม และโลก ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และจิตวิญญาณ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของความรู้ด้านต่างๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านต่างๆ กับสังคมและโลก

โรงเรียนไทมีลักษณะเป็น ‘ตลาดวิชา’ สำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์ของคณะราษฎร กล่าวคือ โรงเรียนไทเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปกป้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนไท และเป็นคณะทำงานร่วมกับ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ โตมร ศุขปรีชา วินัย สัตตะรุจาวงษ์ พรนภา อนะหันลิไพบูลย์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สมคิด พุทธศรี ภัทชา ด้วงกลัด กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ ปัญญารัชต์ ลือวานิช

เว็บไซต์: http://libertyschool.in.th/

…..

สำนักพิมพ์ bookscape

:: space for opening all possible worlds ::

bookscape เป็นสำนักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในการทำ ‘หนังสือ’ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาความรู้ใหม่ให้แก่สังคมไทย ตั้งแต่ปัญญาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จิตวิทยา จนถึงปัญญาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ วรรณกรรม และไลฟ์สไตล์

bookscape เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย ‘ปัญญาความรู้’ เราอยากทำหน้าที่เป็น ‘สะพาน’ เชื่อม ‘โลกวิชาการ’ เข้ากับ ‘โลกมวลชน’ เชื่อม ‘ปัญญาความรู้โลก’ เข้ากับ ‘ปัญญาความรู้ไทย’ และเชื่อม ‘สำนักพิมพ์ต่างชาติ’ กับ ‘สำนักพิมพ์ไทย’ เข้าด้วยกัน ทั้งหมดนั้น ผ่าน ‘หนังสือ’ – พื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกอันหลากหลายให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ – ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม

ในอนาคต bookscape อยากใช้ ‘หนังสือ’ เป็นสื่อกลางและเครื่องมือในการเชื่อมโยงการทำงานความรู้ในมิติต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำปัญญาความรู้จาก ‘หนังสือ’ เข้าถึงคนวงกว้างขึ้น อย่างมีพลังมากขึ้น ผ่านกิจกรรมความรู้หลายรูปแบบ

bookscape เริ่มต้นทำ ‘หนังสือ’ ในปี 2561 แม้เป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ แต่ไม่ใช่มือใหม่ในวงการหนังสือ  ทีมงานของเราเป็นคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำหนังสือมามากกว่าสิบห้าปี และยังตั้งใจสานต่อพันธกิจและสปิริตของการทำหนังสือแปลชั้นดีมีคุณภาพเพื่อเปิดโลกใหม่และสร้างปัญญาความรู้ให้สังคมไทย

บรรณาธิการอำนวยการของ bookscape ทั้งสองคน – ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง – เป็นอดีตผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ openworlds ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือแปลชั้นนำจากต่างประเทศร่วม 100 ปก ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี (2553-2560) จวบจน openworlds ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสำนักพิมพ์ในปี 2560

เว็บไซต์: https://bookscape.co/

…..

Print Friendly