ผลงานบรรณาธิการ

หนังสือเล่ม

1. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์มติชน (2541) 

2. อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์  – หลายคนเขียน  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) (กองบรรณาธิการ)

3. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2 – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์มติชน (2543)

4. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 3 – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์มติชน (2544)

5. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม – ป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2545)

6. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการศึกษา – ป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2545)

7. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ – ป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (254ุ6)

8. ขาดทุนคือกำไร: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์มติชน (2545)

9. ถูกสุดคือแพงสุด: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5 – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์มติชน (2547)

10. เงินทองของ (ไม่) หมู – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์อมรินทร์ (2547)

11. FIRST – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์ openbooks (2547)

12. BEST – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์ openbooks (2547)

13. DIFFERENT – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์ openbooks (2547)

14. NICHE – วรากรณ์ สามโกเศศ  สำนักพิมพ์ openbooks (2548)

15. ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10:จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม – รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550) (คณะบรรณาธิการ)

16. 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2550)

17. 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2551)

18. ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11: ลัทธิชาตินิยมไทยสยามกับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)– ชาญวิทย์ เกษตรศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) (คณะบรรณาธิการ)

19. CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย  – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)

20. US CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)

21.  “…เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง” – ทวี หมื่นนิกร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)

22. วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์ – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)

23. เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์  – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)

24. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย  – หลายคนเขียน  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)

25. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ – ปกป้อง จันวิทย์  สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

26. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ  – เอื้อมพร พิชัยสนิธ  สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

27. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม”  – สฤณี อาชวานันทกุล  สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

28. สงครามระหว่างสี: ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ – เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

29. สงครามระหว่างสี: ในคืนวันอันมืดมิด – เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

30. การเมืองเรื่องผีทักษิณ – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

31. กัมมทายาโทของสังคมไทย – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

32. การเมืองของเสื้อแดง – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)

33. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)

34. ความ (ไม่) รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)

35. วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยง – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)

36. เศรษฐสวดอนุบาล – นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)

37. บรรยง คิด  – บรรยง พงษ์พานิช  สำนักพิมพ์ openworlds (2557)

38. บรรยง เขียน  – บรรยง พงษ์พานิช  สำนักพิมพ์ openworlds (2557)

39. หยดน้ำในกองไฟ – นิ้วกลม  สำนักพิมพ์ ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ (2557)

40. 30 ปี ทีดีอาร์ไอ  30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย – รวมบทสัมภาษณ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557)

41. สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน (In the Vertigo of Change: How to resolve Thailand’s transformation crisis) – Marc Saxer สำนักพิมพ์ openworlds และ Friedrich Ebert Stiftung (FES) (2557)

42. ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 14: พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” – ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558) (คณะบรรณาธิการ)

43. ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559)

43. ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน – หลายคนเขียน มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2559) (ร่วมกับประจักษ์ ก้องกีรติ)

 

นิตยสาร วารสาร และจุลสาร

1. จุลสาร เช้าใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2539-2540)

2. นิตยสาร open online (www.onopen.com) (2548-2550)

3. จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

4. วารสาร October 08 ฉบับ เศรษฐกิจการเมืองโลกและไทย ในยุคสมัยแห่งความกลวงเปล่า สำนักพิมพ์ openbooks (เมษายน 2553)

5. วารสาร October 09 ฉบับ ประชาธิปไตย สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลาคม 2553)

6. วารสาร October 10 ฉบับ ความยุติธรรม สำนักพิมพ์ openbooks (เมษายน 2554)

7. วารสาร October 11 ฉบับ ว่าด้วยเพศ สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลาคม 2554)

 

 

 

Print Friendly