พิษทักษิณ

my book 8

 

ชื่อหนังสือ: พิษทักษิณ

รายละเอียด: ผลกระทบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมภายใต้ระบอบทักษิณ

ผู้ให้สัมภาษณ์: สุเมธ ตันติเวชกุล  วิบูลย์ เข็มเฉลิม  ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  พิภพ ธงไชย  ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  ฉลาดชาย รมิตานนท์  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์: openbooks

ตีพิมพ์: เมษายน 2547

หน้า: 236 หน้า

ราคา: 165 บาท

Print Friendly