ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย

ชื่อบทความ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย

ผู้เขียน/เรียบเรียง: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายละเอียด: ข้อเสนอ ณ เดือนกรกฎาคม 2557  เรียบเรียงจาก (1) สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ. 2556. การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2) ปกป้อง จันวิทย์ และ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์. 2556. การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ (3) งานวิจัยที่กำลังดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

Download (PDF, 416KB)

Print Friendly