บทบาทของกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญัติไทย

ชื่อบทความ: บทบาทของกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญัติไทย

ผู้เขียน: ปกป้อง จันวิทย์

รายละเอียด: บทความวิชาการนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จัดโดย แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

Download (PDF, 4.82MB)

Print Friendly