ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์

ชื่อบทความ: ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์

ผู้เขียน: ปกป้อง จันวิทย์

รายละเอียด: บทความวิชาการประกอบการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์” จัดโดย สถาบันรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 2553

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
Print Friendly