โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง

ชื่องานวิจัย: โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง (Preparing knowledge for political reform)

ผู้วิจัย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  อัมมาร สยามวาลา  วรเจตน์ ภาคีรัตน์  สิริพรรณ นกสวน  ปกป้อง จันวิทย์  วรดุลย์ ตุลารักษ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตีพิมพ์: กรกฎาคม 2550

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

 

 

Print Friendly