โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย

ชื่องานวิจัย: โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย (Legislative Watch)

ผู้วิจัย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สมชัย จิตสุชน  ปกป้อง จันวิทย์  จันทจิรา เอี่ยมมยุรา  ปกรณ์ นิลประพันธ์  นพดล เภรีฤกษ์  กีรติพงศ์ แนวมาลี  เทียนสว่าง ธรรมวณิช  อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล  วรดุลย์ ตุลารักษ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตีพิมพ์: มกราคม 2551

 

Download (PDF, 1.85MB)

Print Friendly