โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้

ชื่องานวิจัย: โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้

ผู้วิจัย: สมเกียรติ ตั้้งกิจวานิชย์  ปกป้อง จันวิทย์  ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์  ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค  ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์  เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตีพิมพ์: อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

Print Friendly