โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2557

ชื่องานวิจัย: โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  สมเกียรติ ตั้้งกิจวานิชย์  อิสร์กุล อุณหเกตุ  กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันพระปกเกล้า

ตีพิมพ์: อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

Print Friendly