โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2556

ชื่องานวิจัย: โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  สมเกียรติ ตั้้งกิจวานิชย์  อิสร์กุล อุณหเกตุ  วีระพงษ์ ประภา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันพระปกเกล้า

ตีพิมพ์: ธันวาคม 2556

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
Print Friendly