การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  ศุภณัฏฐ์  ศศิวุฒิวัฒน์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ตีพิมพ์: พฤศจิกายน 2556

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
Print Friendly