ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชื่อหนังสือ: ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้เขียน: ชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  ประภาส ปิ่นตบแต่ง  ผาสุก พงษ์ไพจิตร  วรากรณ์ สามโกเศศ  สุชาติ สวัสดิ์ศรี  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  จอน อึ๊งภากรณ์

บรรณาธิการ: ปกป้อง จันวิทย์

ชวนอ่าน:

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 เนื่องในวาระรำลึก 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคคลผู้สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ เพื่อแสดงปาฐกถาต่อสาธารณะในหัวข้อที่สะท้อนถึงความคิด ชีวิต และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย

สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2559

หน้า: 304 หน้า

Download (PDF, 8.83MB)

 

Print Friendly