งานเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

เทปบันทึกภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี

“ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”

การฉายตัวอย่างสารคดี พร้อมสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน

……………….

จัดโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.10–16.45 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12.40 – 13.10 น. ลงทะเบียน

13.10 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

กล่าวแนะนำสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

โดย คุณวิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ตัวแทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

13.30 – 15.00 น. เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”

โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารและนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.45 น. ฉายตัวอย่างสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน

โดย คุณนิสิต คูณผล สำนักรายการ ส.ส.ท.

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ โปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทสารคดี

คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้ร่วมเขียนบทสารคดี

ดำเนินรายการโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

 

 

Print Friendly