:: 2558 :: ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ::

100th Puay-1

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเนื่องในวาระรำลึก 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคคลผู้สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ เพื่อแสดงปาฐกถาต่อสาธารณะในหัวข้อที่สะท้อนถึงความคิด ชีวิต และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย

การแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 รวม 10 ครั้ง ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทั้ง 10 ครั้ง มีรายชื่อหัวข้อและปาฐก ดังนี้ครับ

ครั้งที่ 1 “การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”
โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2 “กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.

ครั้งที่ 3 “สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ” โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ครั้งที่ 4 “การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 “จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?” โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครั้งที่ 7 “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์”
โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ครั้งที่ 8 “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ครั้งที่ 9 “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย” โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 10 “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์” โดย อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) (กำลังจะจัดในเดือนมกราคม 2559)

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์นี้พยายามสะท้อนความสนใจของอาจารย์ป๋วยให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการบริหารเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน การศึกษา การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านการเมือง ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และสันติประชาธรรม ซึ่งเป็นด้านที่หลายคนเลือกที่จะไม่พูดถึงในวาระรำลึก 100 ปี แต่พวกเราเห็นว่าประเด็นการเมืองยิ่งต้องถูกหยิบยกมาพูดถึงในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไร้ประชาธิปไตย ไร้สิทธิเสรีภาพ และไร้สันติประชาธรรม ในปัจจุบัน

ท่านสามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ทุกครั้งได้ ที่นี่ หรือช่องยูทูปคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ค้นคำว่า EconTU Official)

ทางทีมงานจะรวบรวมปาฐกถาทุกครั้งจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มต่อไปครับ

Print Friendly