โครงการนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์

ชื่องานวิจัย: โครงการนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  สฤณี อาชวานันทกุล  เอื้อมพร พิชัยสนิธ

แหล่งทุน: อ๊อกแฟม ประเทศไทย

ตีพิมพ์: มกราคม 2551

Print Friendly