โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์

ชื่องานวิจัย: โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)

คณะผู้วิจัยโครงการ: 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  อัมมาร สยามวาลา  สไลเกษ วัฒนพันธุ์  สุนทรียา เหมือนพะวงศ์  ธรรมนูญ พิทยาภรณ์  สรวิศ ลิมปรังษี  มาดี ธรรมสัจจกูล  ปกป้อง ศรีสนิท  ปกป้อง จันวิทย์  ทรงพล สงวนจิตร  อิสร์กุล อุณหเกตุ  ธราธร รัตนนฤมิตศร  สุนทร ตันมันทอง  ปวริศร เลิศธรรมเทวี  จารีย์ ปิ่นทอง

งานวิจัย เล่มที่ 1: นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สรวิศ ลิมปรังษี  ปกป้อง ศรีสนิท  ทรงพล สงวนจิตร  อิสร์กุล อุณหเกตุ  จารีย์ ปิ่นทอง

งานวิจัย เล่มที่ 2: การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์ โดย ปกป้อง จันวิทย์

งานวิจัย เล่มที่ 3: แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สรวิศ ลิมปรังษี  ปกป้อง ศรีสนิท  ทรงพล สงวนจิตร  อิสร์กุล อุณหเกตุ  จารีย์ ปิ่นทอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอร์ไอ)

แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตีพิมพ์: สิงหาคม 2554

 

เล่มที่ 1:

Download (PDF, 1.64MB)

เล่มที่ 2:

Download (PDF, 943KB)

เล่มที่ 3:

Download (PDF, 2.19MB)

Print Friendly