โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน

ชื่องานวิจัย: โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์   สุนทร ตันมันทอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ตีพิมพ์: พฤษภาคม 2554

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
Print Friendly