อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม

ชื่องานวิจัย: อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  พรเทพ เบญญาอภิกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งทุน: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

ตีพิมพ์: มกราคม 2556

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

 

Print Friendly