โครงการการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่องานวิจัย: โครงการการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้วิจัย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ปกป้อง จันวิทย์  อิสร์กุล อุณหเกตุ  คุปต์ พันหินกอง  ตะวัน มานะกุล

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

ตีพิมพ์: กรกฎาคม 2555

 

Download (PDF, 2.24MB)

Print Friendly