การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ชื่องานวิจัย: การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์

แหล่งทุน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตีพิมพ์: กรกฎาคม 2554

 

Download (PDF, 746KB)

Print Friendly