โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2552 (การประเมินภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ชื่องานวิจัย: โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2552 (การประเมินภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ผู้วิจัย: วิโรจน์ ณ ระนอง  อัญชนา ณ ระนอง  ปกป้อง จันวิทย์  สฤณี อาชวานันทกุล  นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต  วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.)

ตีพิมพ์: พฤษภาคม 2553

 

Download (PDF, 3.79MB)

Print Friendly