กลไกกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย: สภาพการณ์ ปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

ชื่องานวิจัย: กลไกกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย: สภาพการณ์ ปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  ตะวัน มานะกุล

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ตีพิมพ์: มิถุนายน 2556

 

 

Print Friendly