โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ชื่องานวิจัย: โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้วิจัย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ปกป้อง จันวิทย์  ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์  ภาวิน ศิริประภานุกูล  ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค  วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ตีพิมพ์: มีนาคม 2556

 

Download (PDF, 6.27MB)

 

Print Friendly