เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

my book 16

 

หนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

เรียบเรียงจากโครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ปกป้อง จันวิทย์  อิสร์กุล อุณหเกตุ  ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์  กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์  สาโรช ศรีใส

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อินโฟกราฟิก: เทวฤทธิ์ นาวารัตน์ บริษัท ไบรท์ไซด์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านอินโฟกราฟิก: ประชา สุวีรานนท์ และธนาพล อิ๋วสกุล

ผลิตเป็นหนังสือเล่มโดย สำนักพิมพ์ Way of Book

บรรณาธิการสำนักพิมพ์: อธิคม คุณาวุฒิ

บรรณาธิการเล่ม: อาทิตย์ เคนมี

บรรณาธิการศิลปกรรม: ณขวัญ ศรีอรุโณทัย

พิสูจน์อักษร: คีรีบูน วงษ์ชื่น

จัดพิมพ์และเผยแพร่: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org

ตีพิมพ์: มีนาคม 2557

 

Download (PDF, 4.14MB)

Print Friendly